ПРОЈЕКТИ

1.е-Папир

Управа за дуван учествује у Програму за поједностављење административних поступака и регулативе „е-Папир“ за период 2019-2021. године. Имплементиране су препоруке за дигитализацију пет административних поступака и оптимизацију укупно 44 административна поступка у циљу побољшања услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења.

 

 

2.Програм реформе управљања јавним финансијама

Активности на успостављању јединственог информационог система Управе за дуван обухваћене Ревидираним Програмом реформе управљања јавним финансијама 2016-2020. за период од јула 2019. до децембра 2020. године са пратећим Акционим планом. Јединствени информациони систем омогући ће формирање базе податка и повезивање свих регистара и евиденционих листа које води Управа за дуван, као и размену података са другим државним органима, у циљу ефикснијег поступања по захтевима привредних субјекта.

 

 

3.Правна подршка преговорима (PLAC III)

Управа за дуван учествује у пројекту Правна подршка преговорима (PLAC III) за Преговарачко поглавље 28 за период 2019-2021. година. Активност Експертска подршка хармонизацији националне легислативе са правним тековинама ЕУ (Директива 2014/40/ЕУ) у вези са дуванским сектором и израда нацрта усклађене легислативе са практичним аспектима и изазовима у процесу хармонизације прописа спроводи се у циљу пружања експертске подршке Управи за дуван у процени правног оквира и његове усклађености са правним тековинама ЕУ, израде нацрта усклађених прописа, као и израде компаративне анализе правног оквира Републике Србије с правним тековинама ЕУ.