ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊE И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ФИНАНСИЈА - УПРАВA ЗА ДУВАН

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

 

Унутрашњим уређењем и систематизацијом радних места у Управи за дуван, као органу управе у саставу Министарства финансија, одређују се:

  • унутрашње јединице, њихов делокруг и међусобни однос унутрашњих јединица;
  • руковођење унутрашњим јединицама;
  • овлашћења и одговорности руководилаца унутрашњих јединица;
  • начин сарадње Управе за дуван са другим органима и организацијама;
  • број државних службеника који раде на положајима и описи њихових послова;
  • број радних места по звању за државне службенике;
  • називи радних места, описи послова радних места и звања за државне службенике у које     су радна места разврстана;
  • потребан број државних службеника за свако радно место;
  • услови за рад на сваком радном месту који се односе на врсту и степен стручне спреме, односно образовање, државни стручни испит или посебан стручни испит и потребно радно искуство у струци, као и потребне компетенције за рад на радном месту, које се утврђују у обрасцу компетенција који је саставни део Унутрашњег уређења и систематизације радних места у Управи за дуван.

 

Преузмите документ:

Унутрашње уређење и систематизација радних места, децембар 2022. године