ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја може се поднети:

  • у писаној форми на адресу: Управа за дуван, Београд, улица Балканска 53
  • електронском поштом, e-mail info@duvan.gov.rs
  • усмено, на записник у Управи за дуван, Београд, улица Балканска 53, трећи спрат, у времену од 9,00-12,00 часова
  • Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја je Мирјана Радојевић, начелник Одељења за информационо-комуникационе и опште послове
  • Телефон за контакт: 011/765-2803
  • email: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

 

У захтеву за приступ информацијама од јавног значаја наводи се следеће: која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј. што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

 

Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Министарству финансија-Управа за дуван. Управа je дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

 

Ако захтев није уредан, овлашћено лице Управе дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Управа ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

 

Управа је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Управа није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

 

Управа, заједно са обавештењем да ће тражиоцу ставити на увид документ, односно издати копију тог документа, обавештава тражиоца о времену, месту и начину на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а уколико не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да својом опремом изради копију.

 

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Управе. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

 

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Управа изради копију документа, тражилац има обавезу да, према трошковнику који је објављен у Уредби о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 8/2006), плати накнаду нужних трошкова израде копије, и то: страна формата А4 наплаћује се 3,00 динара; страна формата А3 наплаћује се 6,00 динара; документ у електронском запису: дискета-20,00 динара, CD-35,00 динара, DVD-40,00 динара; документ на аудио касети-150,00 динара; документ на аудио-видео касети-300,00 динара и претварање једне стране документа из физичког у електронски облик-30,00 динара. За експедицију копије документа, трошкови се обрачунавају према редовним износима у ЈП ПТТ Србије.

 

Уколико Управа не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Управе, документ налази.

 

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Управом, може поднети жалбу Поверенику.

 

  • Захтев за приступ информацијама од јавног значаја можете преузети овде docx pdf
  • Жалбу можете преузети овде  docx pdf
  • Жалбу када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе), можете преузети овде  docx pdf

 

Детаљније информације о овој услузи могу се наћи у Информатору о раду.