ИНФОРМАЦИЈE И ОБРАСЦИ ЗАХТЕВА ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГЕ ОБЛИКЕ ОРГАНИЗОВАЊА

Информације за подносиоца захтева

 

 

Обрасци

 

  • Захтев за ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ docx pdf
  • Захтев за ПРОМЕНУ ПОДАТАКА уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало  docx pdf
  • Одлука одговорног лица о обављању делатности трговине на мало у малопродајном објекту docx pdf
  • Изјава о неосуђиваности docx pdf
  • Захтев за издавање потврде да средства нису, односно неће бити искоришћена по својој намени  docx pdf
  • Захтeв за препис решења  docx pdf
  • Захтев за ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ docx pdf