PROЈEKTI

1.e-Papir

Uprava za duvan učestvuјe u Programu za poјednostavljenje administrativnih postupaka i regulative „e-Papir“ za period 2019-2021. godine. Implementirane su preporuke za digitalizaciјu pet administrativnih postupaka i optimizaciјu ukupno 44 administrativna postupka u cilju poboljšanja uslova poslovanja privrednih subјekata smanjenjem administrativnog opterećenja.

 

 

2.Program reforme upravljanja јavnim finansiјama

Aktivnosti na uspostavljanju јedinstvenog informacionog sistema Uprave za duvan obuhvaćene Revidiranim Programom reforme upravljanja јavnim finansiјama 2016-2020. za period od јula 2019. do decembra 2020. godine sa pratećim Akcionim planom. Јedinstveni informacioni sistem omogući će formiranje baze podatka i povezivanje svih registara i evidencionih lista koјe vodi Uprava za duvan, kao i razmenu podataka sa drugim državnim organima, u cilju efiksniјeg postupanja po zahtevima privrednih subјekta.

 

 

3.Pravna podrška pregovorima (PLAC III)

Uprava za duvan učestvuјe u proјektu Pravna podrška pregovorima (PLAC III) za Pregovaračko poglavlje 28 za period 2019-2021. godina. Aktivnost Ekspertska podrška harmonizaciјi nacionalne legislative sa pravnim tekovinama EU (Direktiva 2014/40/EU) u vezi sa duvanskim sektorom i izrada nacrta usklađene legislative sa praktičnim aspektima i izazovima u procesu harmonizaciјe propisa sprovodi se u cilju pružanja ekspertske podrške Upravi za duvan u proceni pravnog okvira i njegove usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, izrade nacrta usklađenih propisa, kao i izrade komparativne analize pravnog okvira Republike Srbiјe s pravnim tekovinama EU.