Закони

Закони којима је утврђен делокруг и надлежности Управе:

Закон о дувану («Сл.гласник РС»,бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23);

Закон о изменама и допунама Закона о дувану («Сл.гласник РС»,бр. 92/23);

 

Други закони које Управа често примењује у свом раду:

Закон о државним службеницима («Сл. гласник РС», бр. 79/05, 81/05 - испр., 83/05 - испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,95/18 и 157/20);

Закон о државној управи («Сл. гласник РС», бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. Закон);

Закон о платама државних службеника и намештеника («Сл. гласник РС», бр.62/06, 63/06, 115/06, 101/07, 99/10, 108/13, 99/14,95/18 и 14/22);

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/15, 81/16 - Одлука УС и 95/18);

Закон о раду («Сл. гласник РС»,бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,13/17 - Одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење);

Закон о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење);

Закон о управним споровима («Сл. гласник РС», бр.111/09);

Закон о буџетском систему («Сл. гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 72/19, 149/20, 9/21, 118/21- др. закон и 138/22);

Закон о буџету Републике Србије за 2023. годину («Сл. гласник РС», број 138/22);

Закон о акцизама („Службени гласник РС“, 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 43/12 - одлука, 76/12 - одлука, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20, 53/21 и 75/23);

Закон о јавним набавкама («Сл. гласник РС»,бр. 91/19 и 92/23);

Закон о републичким административним таксама("Службени гласник РС", бр. 43/03,....,113/17, 3/18-исправка и 144/20);

Закон о спречавању корупције („Службени гласник РС”, бр. 35/19, 88/19, 11/21-аутентично тумачење и 94/21);

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21);

Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, број 87/18);