ПРИЈАВА МАЛОПРОДАЈНИХ ЦЕНА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Сходно члану 67. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 0-/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18, 91/19 и 92/23, у даљем тексту: Закон), произвођач, односно увозник дуванских производа дужан је да пре стављања у промет дуванских производа, одреди малопродајне цене тих производа и пријави их Управи, као и сваку промену малопродајних цена пре њиховог стављања у промет.

 

Издавање потврде којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у "Службеном гласнику РС", врши се на захтев привредног субјекта.

 

Захтев треба да садржи:

  1. назив подносиоца захтева (произвођача, односно увозника дуванских производа);
  2. назив врсте дуванског производа;
  3. назив робне марке дуванског производа, разврстане и уписане у Регистар о маркама дуванских производа;
  4. малопродајну цену дуванског производа, по јединици мере, сходно одредбама Закона о акцизама.
  5. датум почетка примене малопродајне цене дуванског производа

 

Формулар који се прилаже уз захтев за издавање потврде о пријави малопродајних цена дуванских производа можете преузети овде.

 

 

Захтев можете доставити:

 

1) У електронској форми, на адресе:

 

2) Путем Портала еУправа – Пријава малопродајних цена дуванских производа

 

3) Поштом или лично, на адресу:

 

Министарство финансија - Управа за дуван

Балканска 53

11000 Београд

 

Контакт особе за информације су:

  • Сања Бабић (тел: +381 11 765 2798)
  • Мирјана Јездимировић (тел: +381 11 765 2799)
  • Јелена Великић (тел: +381 11 765 2796)
  • Гордана Смиљанић (тел: +381 11 765 2795)

 

Потврда се издаје без наплаћивања таксе, у смислу члана 61. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16, 95/18  – аутентично тумачење и 2/23 - одлука УС).

 

Сходно ставу 1. члана 68. Закона, акт о одређивању малопродајне цене дуванског производа, објављујe се у "Службеном гласнику Републике Србије".

 

Акт о одређивању малопродајних цена дуванских производа на објављивање доставља произвођач, односно увозник дуванских производа, са доказом да је Управи извршена пријава те цене, који сноси и трошкове објављивања.

 

Напомена:

Сходно члану 67. став 5. Закона, произвођач, односно увозник дуванских производа није дужан да пре стављања у промет одреди и пријави малопродајне цене дуванских производа, када се ти производи отпремају ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице, као и ради отпремања и продаје за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава, односно потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица, као и међународних организација, сходно међународним уговорима.

 

Забрањена је продаја дуванских производа по малопродајним ценама различитим од цена одређених на начин из става 1. члана 67. Закона.

 

Малопродајне цене дуванских производа морају да буду истакнуте на или у малопродајном објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за потрошаче дуванских производа.