ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Одредбама члана 45. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), прописани су услови које мора да испуњава привредни субјект  да би могао да обавља делатност трговине на мало дуванским производима. Утврђивање испуњености услова, од стране Управе за дуван, везује се за тачно одређеног привредног субјекта-подносиоца захтева. Издавањем дозволе, привредни субјект стиче право да започне обављање делатности.


У вези са горе наведеним, дозвола за обављање делатности, која је издата једном привредном субјекту, не може се пренети на другог, имајући у виду да се та дозвола односи на тачно одређеног привредног субјекта (везана је за његову "правну личност") и за испуњеност законом прописаних услова од стране тог субјекта.

Сагласно члану 48. став 7. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговцу на мало коме је одузета дозвола, односно који је својом одлуком престао да обавља делатност трговине на мало дуванским производима, не враћа се уплаћена накнада.

Производња дуванских производа (цигарете, цигаре, цигарилоси, резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), може се обављати искључиво након добијања дозволе за производњу дуванских производа коју издаје Влада, по спроведеном јавном тендеру, сходно чл. 26-33. и члану 36. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19).Ови услови важе за сваку производњу дуванских производа, без обзира на врсту производа, количину, начин производње и сл, односно нису прописани никакви изузеци.

Дозвола за обављање трговине на мало коју је привредни субјект добио од Управе за дуван не може се преносити на привредна друштва која настају статусном променом - поделом привредног друштва, већ је потребно да нова друштва која желе да се баве трговином на мало дуванским производима поднесу захтев Управи за дуван за добијање дозволе уз достављање доказа о испуњавању услова из члана 45. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), што подразумева и плаћање прописане накнаде за сваки малопродајни објекат.

Све информације о условима и документима који су потребни за добијање/обнављање дозволе за трговину на мало дуванским производима можете добити:

- у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд;

- на веб сајту Министарства финансија-Управа за дуван: www.duvan.gov.rs

Трговац на мало дуванским производима коме је одузета дозвола зато што је његово одговорно лице правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене трговине дуванским производима, односно зато што је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом, не може поднети захтев за обављање те делатности у року од годину дана од дана доношења решења о одузимању дозволе.

 

Када је дозвола одузета на основу захтева имаоца, нема ограничења у погледу рока у коме може поднети захтев за добијање нове.дозволе.

 

Када је дозвола одузета из разлога што је ималац престао да испуњава прописане услове за њено издавање, захтев за добијање нове.дозволе може се поднети Управи одмах по стицању прописаних услова.

Обрасци ПИ-ТМДП I и ГИ-ТМДП II чине саставни део Правилника о садржини и начину вођења евиденција од стране произвођача дуванских производа, трговаца на велико и мало дуванским производима, увозника и извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа ("Сл. гласник РС", број 104/18).

 

Такође, Обрасци ПИ-ТМДП I , ГИ-ТМДП II и Шифарник робних марака дуванских производа, могу се добити:

- у просторијама Управе за дуван, Београдска 70/1, 11000 Београд;

- на веб сајту Управе за дуван: www.duvan.gov.rs (Евиденције и шифарници: Привредни субјекти уписани у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима).

Сходно члану 7. став 2. Закона о дувану ("Сл. гласник РС", број 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19) произвођачи дуванских производа, увозници и извозници дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, трговци на велико и мало дуванским производима дужани су да Управи достављају извештаје најкасније у року од 15 дана од дана истека периода за који се извештај доставља, и то: полугодишње извештаје (ПИ-ПДП I, ПИ-ТВДП I, ПИ-ТМДП I, ПИ-УДП I и ПИ-ИДП I,) до 15. јула текуће године, годишње извештаје (ГИ-ПДП II, ГИ-ТВДП II, ГИ-ТМДП II, ГИ-УДП II и ГИ-ИДП II) до 15. јануара наредне године.

 

Сходно члану 7. став 4. Закона о дувану произвођачи дувана и обрађивачи дувана дужни су да, на захтев Управе, достављају извештаје о подацима о којима воде евиденцију, у року који Управа одреди.

 

Сходно томе, рокови за достављање извештаја не могу се продужавати.

У складу са чланом 44а Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19), трговaц на велико дуванским производима дужaн je да при свакој промени износа акцизе на цигарете, укључујући и промену минималне акцизе на цигарете, у складу са прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у полугодишту које претходи промени износа акцизе, по свакој робној марки цигарета посебно.

Сходно члану 46. Закона о дувану ("Службени гласник РС" бр.101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13, 95/18 и 91/19) решење којим се издаје дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима садржи и рок на који се дозвола издаје.

 

Дозвола се издаје се на период од две године.