РУКОВОДСТВО

ДИРЕКТОР
Слoбодан Ердељан

Тел: 011/ 765 2791

e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

Рођен је 1968. године у Београду. Основну и средњу пољопривредну школу завршио је у Београду. Дипломирао је на Високој школи за пословну економију и предузетништво и стекао звање дипломираног економисте.

 

Професионалну каријеру започео је у ПКБ Корпорацији а.д. Београд, где је радио више од 20 година. Успешно је управљао газдинством „7. јули“, најпре као руководилац сточарске производње, затим као помоћник директора, и на крају као директор газдинства. Био је дугогодишњи члан Управног одбора ПКБ Корпорације а.д. Београд.

 

У периоду од 2013. до 2015. године обављао је функцију помоћника министра у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања, где је руководио Сектором за природне ресурсе. Именован је од стране Владе за представника Републике Србије за сарадњу са Европском унијом у Јадранско-јонском региону. У јануару 2015. године, постављен је за в.д. помоћника министра пољопривреде и заштите животне средине где је руководио Сектором за заштиту животне средине до августа 2017. године. За време његовог мандата, донети су важни прописи у области заштите животне средине којима се регулише заштита и очување земљишта као природног ресурса од националног интереса, управљање и коришћење националних паркова, као и заштита и одрживо коришћење рибљег фонда као добра од општег интереса. 

 

На положај директора Управе за дуван постављен је у марту 2020. године, а од новембра 2017. године обављао је функцију в.д. директора Управе. Руководио је активностима на доношењу Закона о изменама и допунама Закона о дувану којим су успостављени нови механизми у борби против нелегалног промета дувана и дуванских производа. Допринео је повећању ефикасности и транспарентности рада Управе јачањем кадровских и административних капацитета. Активно се бавио фудбалом у ФК Срем Јаково. По завршетку фудбалске каријере, вршио је функцију председника клуба у периоду од 2002. до 2010. године. Ожењен је, отац двоје деце.

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Јелица Ћировић

Тел: 011/ 765 2791
e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

 

Рођена је 21.06.1975. године у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Звање дипломираног економисте стекла је 2002. године на Економском факултету Универзитета у Београду.

 

Професионалну каријеру започела је током студија као финансијски аналитичар, а потом је од 2002. до 2009. године обављала послове шефа рачуноводства у Установи Студентски културни центар у Београду.

 

На положај помоћника директора Управе за дуван, Влада Републике Србије је поставила у јануару 2021. године. Функцију помоћника директора обављала је континуирано од 2009. године. У Управи за дуван обавља послове координације рада организационих јединица, руководи пословима финансијског управљања и контроле и спровођења мера Плана интегритета, врши контролу правилне примене прописа и других аката и координира сарадњу Управе са Министартвом финансија и другим државним органима.Током рада у Управи за дуван стручно се усавршавала из области финансијског управљања и контроле, интерне и екстерне ревизије у јавном сектору, управљања ризицима у јавном сектору, програмирања међународне помоћи и израде пројеката, као и из области јачања улоге руководилаца у државној управи.

 

Активно учествује у Програму реформе управљања јавним финансијама, Програму за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР”, и врши координацију активности у овиру Пројекта „PLAC III“- хармонизација националне легислативе са правним тековинама ЕУ у области контрола дувана. Говори енглески језик. Удата је и мајка је двоје деце.