ОДСЕК ЗА АНАЛИТИЧКЕ И ЕВИДЕНЦИОНЕ ПОСЛОВЕ

Одсек за аналитичке и евиденционе послове чине уже унутрашње јединице:

 

1. Група за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде, прераде и промета дувана

2. Група за аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа

 

Шеф Одсека - Марина Ђурђевић, виши саветник

тел: 011/3021-830

е-mail: marina.djurdjevic@duvan.gov.rs

  

Група за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде, прераде и промета дувана

 

У  Групи за аналитичке и евиденционе послове производње, обраде, прераде и промета дувана обављају се послови који се односе на: вођење евиденција о подацима у области производње, обраде, прераде и промета (домаће тржиште, увоз и извоз) дувана, обрађеног дувана и прерађеног дувана, као и праћење, анализу стања и израду извештаја, информација и других докумената који се односе на стање на тржишту Републике Србије; вођење Евиденционе листе о физичким лицима-произвођачима дувана; праћење евидентираних елемената кооперативног уговора/анекса уговора на порталу еУправа; сарадњу са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа, анализу добијених података и израду извештаја и информација; учествовање у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којим се уређује област производње и промета дувана, обрађеног дувана и прерађеног дувана; израда периодичних извештаја о раду Групе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; друге послове из делокруга Групе.

 

Руководилац Групе - Сања Бабић, самостални саветник

тел: 011/3021-827

е-mail: sanja.babic@duvan.gov.rs

 

Група за аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа

 

У  Групи за аналитичке и евиденционе послове производње и промета дуванских производа обављају се послови који се односе на: вођење евиденција о подацима у области производње и промета дуванских производа, као и праћење, анализу стања и израду извештаја, информација и других докумената који се односе на стање на тржишту Републике Србије; утврђивање и достављање министарству надлежном за послове финансија укупне вредности и укупне количине дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, ради утврђивања просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе; обрада извештаја трговаца на велико дуванским производима о попису затечених залиха цигарета у свим складиштима и извештаја о обиму продаје цигарета трговаца на велико дуванским производима свим трговцима на мало дуванским производима, при свакој промени износа акцизе и достављање извода из извештаја свим произвођачима и увозницима цигарета, као и обављање и других послова у складу са прописима који уређују област акциза; издавање потврде привредним субјектима о пријави/промени малопродајних цена дуванских производа; вођење ценовника и шифарника дуванских производа; сарадњa са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа, анализу добијених података и израду извештаја и информација; учествовање у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којим се уређује област производње и промета дуванских производа из делокруга Групе; израда периодичних извештаја о раду Групе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи; друге послове из делокруга Групе.

Руководилац Групе - Мирјана Јездимировић, самостални саветник

тел: 011/3021-829

е-mail: mirjana.jezdimirovic@duvan.gov.rs