Вести и саопштења

Вести и саопштења - 31.05.2021.

Обавеза достављања извештаја трговаца на мало дуванским производима

Управа за дуван упутила је свим имаоцима дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима обавештење ради подсећања на обавезу достављања полугодишњих и годишњих извештаја о подацима о којима воде евиденцију у вези са прометом дуванских производа.

 

Полугодишњи извештај доставља се најкасније до 15. јула текуће године, а годишњи извештај најкасније до 15. јануара наредне године. Сви обрасци и обавештења могу се наћи на сајту Управе за дуван.

Контролу вођења евиденција и достављања извештаја врши надлежна инспекција.

 

Управа за дуван подсећа све привредне субјекте да су Законом о дувану прописане новчане казне за прекршај трговца на мало дуванским производима ако не води евиденцију и ако у прописаном року не достави полугодишњи, односно годишњи извештај. Такође је прописано да се дозвола за трговину на мало дуванским производима одузима ако је ималац дозволе правноснажно кажњен за прекршај прописан овим законом, као и да не може поднети захтев за обављање те делатности у року од годину дана од дана доношења решења о одузимању дозволе.