ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ

У Одсеку за финансијско-материјалне послове обављају се послови који се односе на: припрему финансијског плана и предлога за утврђивање приоритетних области финансирања; припрему плана јавних набавки; праћење и спровођење законитог, наменског и економичног трошења буџетских средстава; израду решења и захтева за исплату средстава; припрему обрачуна плата; вођење књиговодствених послова, помоћних књига и евиденција и њихово усклађивање са главном књигом Управе за трезор; контролу и праћење извршења буџетских средстава; израду завршног рачуна и извештаја о извршењу буџета; израду нацрта интерних аката из области финансијско-материјалних послова; спровођење поступака јавних набавки и праћење реализације јавних набавки; израду периодичних извештаја о раду Одсека; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку; друге послове из делокруга Одсека.

Шеф Одсека - Марина Дрљевић, самостални саветник

тел: 011/3021-821

е-mail: marina.drljevic@duvan.gov.rs