ИНФОРМАТОР О РАДУ

Основни подаци о државном органу и Информатору о раду

 

Назив органа: Министарство финансија - Управа за дуван

 

Адреса: Балканска 53, Београд

 

Матични број: 17862146

 

Порески идентификациони број (ПИБ): 104181192

 

Електронска адреса: info@duvan.gov.rs

 

Датум првог објављивања Информатора: 30.12.2005. године

Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/2021) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду органа јавне власти (“Сл. гласник РС“ бр. 10/22 од 28.01.2022.) које је ступило на снагу 05.02.2022. године.

 

Погледајте Информатор о раду Управе за дуван