ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У Одељењу за информационо-комуникационе и  опште послове обављају се послови који се односе на: одржавање и унапређење информационог система и система база података које води Управа; увођење електронског пословања и електронске размене података између државних органа, послове у вези са благовременим објављивањем и ажурности података на веб сајту Управе и порталу е-Управа; обавезе прописане законом којим се уређује област слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности; послове израде и спровођења пројеката; учествовање у пословима у вези са спровођењем поступака јавних набавки; управљање имовином Републике Србије за коју је одговорна Управа; праћење упоредне праксе прописа и директива ЕУ из области које су прописане законом којим се уређује област производње и промета дувана и дуванских производа; остваривање међународне сарадње из надлежности Управе; обавезе прописане законом којим се уређује област безбедности и здравља на раду и заштите од пожара; канцеларијске и евиденционе послове; израду периодичних извештаја о раду Одељења; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу; друге послове из делокруга Одељења.

 

Начелник Одељења - Мирјана Радојевић, виши саветник

тел: 011/3021-831

е-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs