АКТУЕЛНОСТИ

АКТУЕЛНОСТИ - 30.06.2023.

Износи републичких административних такси у области дувана и дуванских производа (примена од 01.07.2023. године)

Дана 30. јуна 2023. године, усклађени су динарски износи републичких административних такси из Тарифe републичких административних такси („Службени гласник РС, број 54/23), са индексом потрошачких цена за период од 1. маја 2022. године до 30. априла 2023. године, за списе и радње у области дувана и дуванских производа, тако да гласе:

 

СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДЊЕ, ОБРАДЕ, ПРЕРАДЕ И ПРОМЕТА ДУВАНА, КАО И ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

 

Тарифни број 222.

За решење по захтеву за утврђивање испуњености услова, за:

 

1) Обављање производње и обраде дувана 3.310
1а) Обављање прераде дувана 99.650
2)

Обављање производње дуванских производа и испуњености услова за право учешћа на јавном тендеру за добијање дозволе за обављање производње тих производа

991.640
3) Обављање увоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана односно дуванских производа 99.650
4) Обављање извоза дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа 3.330
5) Обављање трговине на велико дуванским производима 99.160
6) Обављање трговине на мало дуванским производима, по објекту 330

 

 

Тарифни број 223.

 

1) За упис у сваки од регистара који се води код Управе за дуван 3.310
2) За упис промене у сваком од регистара из става 1. овог тарифног броја 1.000
3)

За брисање из сваког од регистара из става 1. овог тарифног броја, осим из Регистра о маркама дуванских производа које су стављене у промет у Републици Србији, по захтеву лица на које се односе подаци из тих регистара  

1.000
4) За извод о упису у Регистар о маркама дуванских производа 3.310
5) За упис промене у Евиденциону листу трговаца на мало дуванским производима 330
6) За дупликат решења Управе за дуван 330