Usluge

SPISAK USLUGA KOJE UPRAVA ZA DUVAN PRUŽA
NA OSNOVU ZAKONA O DUVANU

("Sl. glasnik RS", 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 i 108/13 - u daljem tekstu: Zakon)

Izdavanje/obnavljanje dozvola za TRGOVINU NA MALO duvanskim proizvodima i upis u Evidencionu listu o trgovcima na malo duvanskim proizvodima
(Čl. 45, 47, 48. i 50. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 36. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 6 radnih dana.

Izdavanje/obnavljanje dozvole za obavljanje PROIZVODNjE DUVANA
(Čl. 9, 12. i 13. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 17. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom i pribavljenog pozitivnog mišljenja nadležnog ministarstva: 7 radnih dana.

Upis u Registar proizvođača duvana
(Član 11. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 19. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Izdavanje/obnavljanje dozvole za obavljanje OBRADE DUVANA
(Čl.17. 20. i 21. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 20. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja:30 dana od dana podnošenja potpunog zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom i pribavljenog pozitivnog mišljenja nadležnog ministarstva: 7 radnih dana.

Upis u Registar obrađivača duvana
(Član 19. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 22. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Upis u Registar proizvođača duvanskih proizvoda
(Čl.31-34. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 23. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Izdavanje/obnavljanje dozvole za TRGOVINU NA VELIKO duvanskim proizvodima
(Čl. 38, 41. i 42. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 24. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom i pribavljenog pozitivnog mišljenja nadležnog ministarstva: 7 radnih dana.

Upis u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
(Član 40. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 26. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Izdavanje/obnavljanje dozvole za UVOZ duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
(čl. 52, 55. i 56. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 28. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Upis u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
(Član 54. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 30. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Izdavanje/obnavljanje dozvole za IZVOZ duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
(Čl. 59, 62 i 63. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 31. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 30 dana od dana podnošenja zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Upis u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
(Član 61. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 32. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Izdavanje rešenja o razvrstavanju i upisu u REGISTAR O MARKAMA duvanskih proizvoda
(Član 37. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 34. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

Upis u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
(Član 64b. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi biće dostupne u Informatoru o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija, nakon donošenja podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o duvanu.
Zakonski rok za donošenje rešenja: 15 dana od dana prijema zahteva.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 7 radnih dana.

IZDAVANjE POTVRDE kojom se dokazuje da je proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih proizvoda, prijavio Upravi maloprodajne cene duvanskih proizvoda, kao prethodni uslov za njihovo objavljivanje u «Službenom glasniku RS»
(Član 67 i 68. Zakona). Detaljnije informacije o ovoj usluzi mogu se naći na strani 38. Informatora o radu, kao i na portalu eUprava Republika Srbija.
Prosečni rok u kom će usluga biti pružena, od dana podnošenja zahteva sa potpunom dokumentacijom: 3 radna dana.

 

Zahtev za pružanje navedenih usluga, privredni subjekti mogu podneti lično, u prostorijama Uprave za duvan, Beogradska 70/1, Beograd, svakog radnog dana od 9,00 do 12,00 časova, odnosno putem pošte, na istu adresu.

 

Pregled podataka o pruženim uslugama za 2017. godinu

Pregled podataka o pruženim uslugama za 2016. godinu