Издавање потврде којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у «Службеном гласнику РС»

Сходно члану 67. Закона о дувану ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13 - у даљем тексту Закон), произвођач, односно увозник дуванских производа дужан је да пре стављања у промет дуванских производа, одреди малопродајне цене тих производа и пријави их Управи, као и сваку промену малопродајних цена пре њиховог стављања у промет.

Издавање потврде којом се доказује да је произвођач, односно увозник дуванских производа, пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа, као претходни услов за њихово објављивање у "Службеном гласнику РС", врши се на писмени захтев привредног субјекта.

Писмени захтев треба да садржи:
  1. назив подносиоца захтева (произвођача, односно увозника дуванских производа);
  2. назив врсте дуванског производа;
  3. назив робне марке дуванског производа, разврстане и уписане у Регистар о маркама дуванских производа;
  4. малопродајну цену дуванског производа, по јединици мере, сходно одредбама Закона о акцизама («Сл.гласник РС»,бр. 22/2001,...108/16 и 30/18).
  5. датум почетка примене малопродајне цене дуванског производа.

Сходно ставу 1. члана 68. Закона, акт о одређивању малопродајне цене дуванског производа, објављујe се у "Службеном гласнику Републике Србије".

Акт о одређивању малопродајних цена дуванских производа на објављивање доставља произвођач, односно увозник дуванских производа, са доказом да је Управи извршена пријава те цене, који сноси и трошкове објављивања.

Напомена:

Изузетно, произвођач, односно увозник дуванских производа није дужан да пре стављања у промет одреди и пријави малопродајне цене дуванских производа, када се ти производи отпремају ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима, сходно ставу 5. члана 67. Закона.

Забрањена је продаја дуванских производа по малопродајним ценама различитим од цена одређених на начин из става 1. члана 67. Закона.

Малопродајне цене дуванских производа морају да буду истакнуте на или у малопродајном објекту трговине на мало, тако да су јасно видљиве за потрошаче дуванских производа.

Није потребан званичан формулар.