Услови за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима

Услови за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима doc docx pdf odt rtf

Захтев за препис решења doc docx pdf odt rtf

Напомена: Уз захтев за издавање преписа решења потребно је приложити доказ о плаћеној републичкој административној такси у висини од 280,00 динара

Изјава о неосуђиваности doc docx pdf odt rtf

Обрасци

Захтев за добијање/обнављање дозволе за предузетнике doc docx pdf odt rtf

Захтев за добијање/обнављање дозволе за привредне субјекте осим предузетника doc docx pdf odt rtf

Напомена: Уколико у привредном субјекту има више одговорних лица изјава се прилаже за свако одговорно лице појединачно

Одлука о обављању делатности трговине на мало дуванским производима у малопродајном објекту doc docx pdf odt rtf

Промена података из решења којим се издаје дозвола за трговину на мало дуванским производима, односно података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Услови за промену података из решења којим се издаје дозвола за трговину на мало дуванским производима, односно података уписаних у Eвиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима doc docx pdf odt rtf

Образац захтева за промену података doc docx pdf odt rtf

Захтев за издавање потврде о неискоришћеним средствима doc docx pdf odt rtf

Корисне информације:

Издате дозволе 12.11.2019 – 12.12.2019 године, ажурирано 12.12.2019. године

Одузете дозволе 10.12.2018– 10.12.2019. године, ажурирано 10.12.2019. године

Промена података из решења, односно Евиденционе листе трговаца на мало, 10.11.2019. - 10.12.2019. године, ажурирано 10.12.2019. године

Шифре општина са контролним бројем