Издавање/обнављање дозвола за трговину на мало дуванским производима и упис у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Услови за добијање/обнављање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским производима doc docx pdf odt rtf

Захтев за препис решења doc docx pdf odt rtf

Напомена: Уз захтев за издавање преписа решења потребно је приложити доказ о плаћеној републичкој административној такси у висини од 270,00 динара

Изјава о неосуђиваности doc docx pdf odt rtf

Обрасци

Захтевза добијање/обнављање дозволе за предузетнике doc docx pdf odt rtf

Захтев за добијање/обнављање дозволе за привредне субјекте осим предузетника doc docx pdf odt rtf

Напомена: Уколико у привредном субјекту има више одговорних лица изјава се прилаже за свако одговорно лице појединачно

Одлука о обављању делатности трговине на мало дуванским производима у малопродајном објекту doc docx pdf odt rtf

Промена података из решења којим се издаје дозвола за трговину на мало дуванским производима, односно података уписаних у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима

Услови за промену података из решења којим се издаје дозвола за трговину на мало дуванским производима, односно података уписаних у Eвиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима doc docx pdf odt rtf

Образац захтева за промену података doc docx pdf odt rtf

Захтев за издавање потврде о неискоришћеним средствима doc docx pdf odt rtf

Корисне информације:

Издате дозволе 14.01.2018 – 14.02.2018 године, ажурирано 14.02.2018. године

Одузете дозволе 20.12.2016 – 20.12.2017. године, ажурирано 20.12.2017. године

Промена података из решења, односно Евиденционе листе трговаца на мало, 13.01.2018. - 13.02.2018. године, ажурирано 13.02.2018. године

Шифре општина са контролним бројем