Организациона структура

organizaciona_sema direktor pomoćnik direktora upravno pravni i normativni poslovi statističko-analitički i evidencioni poslovi finansijsko-materijalni i kadrovski poslovi informaciono-komunikacioni i opšti poslovi

Опис фунцкија руководилаца, надлежност, обавезе и овлашћења - табеларни приказ doc docx pdf rtf odt

В.Д. ДИРЕКТОРА
Слoбодан Ердељан
Тел: 011/3021-801
e-mail: kabinet@duvan.gov.rs

В.Д. ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Јелица Ћировић
Тел: 011/3021-805
e-mail: jelica.cirovic@duvan.gov.rs

Oдсек за управно-правне и нормативне послове

У Одсеку за управно-правне и нормативне послове обављају се управно-правни и нормативни послови који се односе на: припрему и спровођење јавног тендера за добијање дозволе за обављање производње дуванских производа; поступак утврђивања испуњености услова за обављање производње, обраде, увоза и извоза дувана, обрађеног дувана, производње дуванских производа, трговине на велико, увоза, извоза и трговине на мало дуванским производима, као и утврђивање услова за упис привредних субјеката и дуванских производа у одговарајуће регистре; вођење регистара и Евиденционе листе о трговцима на мало дуванским производима; проверу/активирање банкарских гаранција привредних субјеката уписаних у регистре и поступак активирања банкарских гаранција; учествовање у изради нацрта Закона о дувану и подзаконских аката за његово спровођење, као и мишљења о његовој примени; праћење упоредне праксе прописа и Директива ЕУ из области које су прописане Законом о дувану; остваривање међународне сарадње из области надлежности Управе; израду интерних, правних и других аката; обавезе прописане законом којим се уређује област безбедности и здравља на раду и одбрана; израду периодичних извештаја о раду Одсека; друге послове из делокруга Одсека.

Шеф Одсека-Снежана Кнежевић, виши саветник
тел: 011/3021-822
е-mail: snezana.knezevic@duvan.gov.rs

Одсек за студијско-аналитичке и евиденционе послове

У Одсеку за студијско-аналитичке и евиденционе послове обављају се студијско-аналитички, статистички и евиденциони послови који се односе на: вођење евиденција са подацима у области производње, обраде и промета дувана, обрађеног дувана и производње и промета дуванских производа у Републици Србији, као и праћење, анализу стања и израду извештаја, информација и других докумената који се односе на стање на тржишту Републике Србије у тим областима; вођење Евиденционе листе о физичким лицима-произвођачима дувана; учествовање у изради подзаконских аката за спровођење одредаба закона којим се уређује област производње и промета дувана, промета обрађеног дувана и производње и промета дуванских производа из делокруга Одсека; утврђивање и достављање министарству надлежном за послове финансија укупне вредности и укупне количине дуванских прерађевина пуштених у промет у Републици Србији, ради утврђивања просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина и минималне акцизе; сарадњу са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа и анализу добијених података; праћење и прикупљање података других надлежних органа везано за производњу и промет семена, дувана, обрађеног дувана; израда периодичних извештаја о раду Одсека; друге послове из делокруга Одсека.

Шеф Одсека-Марина Ђурђевић, самостални саветник
тел: 011/3021-830
е-mail: marina.djurdjevic@duvan.gov.rs

Група за информационо-комуникационе и опште послове

У Групи за информационо-комуникационе и опште послове обављају се информационо-комуникациони, општи, административни и евиденциони послови који се односе на: усклађивање е-пословања са актуелним прописима и усклађивање веб презентације Управе са препорукама и упутствима органа надлежног за његово доношење; послови у вези са благовременим објављивањем и ажурности података на веб сајту Управе; учествовање у пословима у вези са спровођењем поступка јавних набавки; обавезе прописане законом којим се уређује област слободног приступа информацијама од јавног значаја, заштите података о личности; послови израде и реализације пројеката; одржавање и унапређење информационог система и система база података које води Управа; управљање имовином Републике Србије за коју је одговорна Управа; канцеларијске и архивске послове; послови у вези са применом прописа из области управљања отпадом, заштите од елементарних непогода и несрећа и прве помоћи; израда периодичних извештаја о раду Групе; друге послове из делокруга Групе.

Руководилац Групе - Мирјана Радојевић, виши саветник
тел: 011/3021-831
е-mail: mirjana.radojevic@duvan.gov.rs

Група за финансијско-материјалне и кадровске послове

У Групи за финансијско-материјалне и кадровске послове обављају се финансијско-материјални и кадровски послови који се односе на: припрему финансијског плана и завршног рачуна; припрему документације за извршење Закона о буџету; расподелу средстава у оквиру одобрених апропријација; припрему обрачуна плата; вођење пословних књига и усклађивање са главном књигом Трезора; нацрте интерних аката из области финансијско-материјалних послова као и припрему и израду уговора које закључује Управа са другим правним и физичким лицима; израду појединачних аката у вези са пријемом у радни однос и остваривање права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника; израду нацрта кадровског плана и предлога акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места; праћење и спровођење поступка са вредновањем учинка и оценом рада државних службеника; вођење евиденција из области рада и других евиденција; послове у вези са спровођењем поступка јавних набавки; израда периодичних извештаја о раду Групе; друге послове из делокруга Групе.

Руководилац Групе - Марина Дрљевић, самостални саветник
тел: 011/3021-821
е-mail: marina.drljevic@duvan.gov.rs

Преузмите документ:Организациона структура doc docx pdf rtf odt