Надлежност

Управа обавља следеће послове:

1) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за производњу, обраду, увоз и извоз дувана, односно обрађеног дувана;

2) утврђује испуњеност услова и издаје дозволе за промет (трговина на велико, трговина на мало, увоз и извоз) дуванских производа;

3) утврђује испуњеност услова за цигарете других произвођача које се сматрају цигаретама произведеним у земљи у складу са прописима којима се уређује област акциза;

4) води регистре и евиденционе листе;

5) води евиденције у вези са производњом, обрадом и прометом дувана, односно обрађеног дувана као и производњом и прометом дуванским производима;

6) сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета дуванских производа;

7) прати стање на тржишту у производњи, обради и промету дувана, обрађеног дувана и дуванских производа;

8) стара се о спровођењу поступка јавног тендера за издавање дозволе за обављање делатности производње дуванских производа и припрема предлог акта којим се издаје та дозвола, утврђује испуњеност услова за обнављање и одузимање дозволе за производњу дуванских производа и припрема предлог акта којим се та дозвола обнавља, односно одузима;

9) стара се о објављивању решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом и издаје доказ о томе да је произвођач дуванских производа, односно увозник дуванских производа пријавио Управи малопродајне цене дуванских производа;

10) учествује у припреми нацрта измена и допуна овог закона и мишљења о примени овог закона;

10а) учествује у припреми подзаконских аката за спровођење одредаба овог закона из надлежности министарства надлежног за послове финансија;

11) обавља и друге послове у складу са законом.