Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta

UNUTRAŠNjE UREĐENjE I SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA U MINISTARSTVU FINANSIJA - UPRAVA ZA DUVAN

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Unutrašnjim uređenjem i sistematizacijom radnih mesta u Upravi za duvan, kao organu uprave u sastavu Ministarstva finansija, određuju se:

  • unutrašnje jedinice, njihov delokrug i međusobni odnos unutrašnjih jedinica;
  • rukovođenje unutrašnjim jedinicama;
  • ovlašćenja i odgovornosti rukovodilaca unutrašnjih jedinica;
  • način saradnje Uprave za duvan sa drugim organima i organizacijama;
  • broj državnih službenika koji rade na položajima i opisi njihovih poslova;
  • broj radnih mesta po zvanju za državne službenike;
  • nazivi radnih mesta, opisi poslova radnih mesta i zvanja za državne službenike u koja su radna mesta razvrstana;
  • potreban broj državnih službenika za svako radno mesto i
  • uslovi za rad na svakom radnom mestu koji se odnose na vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje, državni stručni ispit ili poseban stručni ispit i potrebno radno iskustvo u struci, kao i potrebne kompetencije za rad na radnom mestu, koje se utvrđuju u obrascu kompetencija koji je sastavni deo Unutrašnjeg uređenja i sistematizacije radnih mesta u Upravi za duvan.

 

Preuzmite dokument: