Каталог збирки података о личности

Централни регистар представља јединствену евиденцију збирки података о личности које у својству руковаоца обрађују или имају намеру да обрађују физичка или правна лица, односно органи власти, сходно Закону о заштити података о личности ("Сл.гласник РС" 97/08,104/09-др.закон, 68/12 -одлукa УС и 107/12).

Централни регистар успоставља и води Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Централни регистар је јаван и објављује се путем Интернета.

Евиденције збирки података о личности које се достављају Поверенику ради уписа у Централни регистар не садрже податке о личности, нити било које друге који би идентитет лица могли учинити одређеним или одредивим.

Управа за дуван води 7 евиденција збирки података о личности успостављених у складу чланом 48. Закона о заштити података о личности.

Каталог збирки података о личности Управе за дуван